Algemene voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze webwinkelvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. SO-LINNEN: de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, gevestigd aan de Lijsterbeslaan 16 te Berkel-Enschot, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67211941.
 2. Consument: de consument als bedoeld in het vorige lid die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de consument en SO-LINNEN middels de website tot stand gekomen overeenkomst.
 4. Website: de website van SO-LINNEN waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.so-linnen.nl.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door SO-LINNEN aan de consument te leveren zaken.
 6. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SO-LINNEN en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld, zodat de consument deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op zijn computer, tablet, telefoon of andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument van de webwinkelvoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de consument per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden. De webwinkelvoorwaarden zijn bovendien steeds bij SO-LINNEN op te vragen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen uit deze webwinkelvoorwaarden ongeldig mochten zijn of ongeldig mochten worden verklaard, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien ongeldigheid aan de orde mocht zijn, zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden om zodoende een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de ongeldige bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling als uitgangspunt genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van SO-LINNEN dat een kennelijke fout of vergissing bevat, bijvoorbeeld een duidelijke fout of vergissing in de prijsstelling of vermelde leveringstermijnen.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken. Producten kunnen handgemaakt zijn; geringe afwijkingen in vorm en afwerking kunnen voorkomen en kunnen niet als een tekortkoming van SO-LINNEN worden aangemerkt.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door SO-LINNEN per e-mail is bevestigd en de consument voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door SO-LINNEN per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de consument te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door SO-LINNEN is verzonden. Een onjuistheid in het door de consument opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats op het door de consument opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. SO-LINNEN neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. SO-LINNEN is pas gehouden een bestelling in behandeling te nemen indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, zoals voorwaarden ten aanzien van vooruitbetaling en opgave van (persoons)gegevens.
 4. SO-LINNEN zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Eventueel in het aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Echter zijn alle vermelde termijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal SO-LINNEN de consument zo spoedig mogelijk in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van de aangepaste leveringstermijn.
 5. SO-LINNEN behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

 1. SO-LINNEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheid dat SO-LINNEN als gevolg van een tekortkoming van haar toeleveranciers niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van SO-LINNEN opgeschort. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, doet SO-LINNEN daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen binnen dertig dagen na de mededeling als bedoeld in de vorige zin aan de consument worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of op een andere eventueel op de website beschreven wijze een verzoek in te dienen bij SO-LINNEN. Zo spoedig mogelijk nadat SO-LINNEN in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal SO-LINNEN de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Onverminderd het bepaalde in het volgende artikel geldt dat de consument het product slechts in die mate mag uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en de kenmerken van de producten te beoordelen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SO-LINNEN retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is SO-LINNEN gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de aankoopprijs.
 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, zoals beschreven in lid 2, door SO-LINNEN is bevestigd.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 7. SO-LINNEN zal het aankoopbedrag minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door SO-LINNEN zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

Het recht van ontbinding is uitgesloten voor:

Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, dan wel de verpakking is geopend, zoals bedlinnen en ander beddengoed; gordijnen; andere producten die volgens art. 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de op de website vermelde prijzen exclusief bezorgkosten en inclusief btw.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door de consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór levering van de producten. De consument kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 5. Een onjuistheid of onvolledigheid in de door de consument verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van SO-LINNEN te worden gesteld.
 6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt SO-LINNEN zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de consument gereserveerd te houden, onverminderd haar recht nakoming van de overeenkomst te vorderen.
 7. Alle eventuele redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument. De eventuele buitengerechtelijke kosten worden in elk geval berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij SO-LINNEN.
 2. Bij SO-LINNEN ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. SO-LINNEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de door haar geleverde producten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SO-LINNEN.
 2. In het bijzonder draagt SO-LINNEN geen aansprakelijkheid voor door de consument geleden gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze webwinkelvoorwaarden toch aansprakelijkheid van SO-LINNEN bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze webwinkelvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SO-LINNEN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SO-LINNEN toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze webwinkelvoorwaarden.
  • In elk geval is de aansprakelijkheid van SO-LINNEN beperkt tot vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SO-LINNEN één jaar.
 2. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van SO-LINNEN, zal de consument SO-LINNEN vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met het gebruik van de door SO-LINNEN geleverde producten.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingendrechtelijke wetsbepalingen ten aanzien van consumenten onverlet.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de consument en SO-LINNEN voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SO-LINNEN bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van deze webwinkelvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.